Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden  

1. 1.1.  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de Buro Bekebrede en een deelnemer aan een deelnemer van Buro Bekebrede als bedoeld in 1.2, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

2. 1.2.  De Privacyverklaring is behalve op deelnemers tevens van toepassing op leden van Buro Bekebrede die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.  

3. 1.3.  Buro Bekebrede verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle masterclasses, trainingen, e-learnings en coachingesprekken.  Onder bijeenkomsten worden alle hierboven genoemde evenementen verstaan.  

4. 1.4.  De door Buro Bekebrede opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, behoudens tegenbewijs door de deelnemer. Een door Buro Bekebrede verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de deelnemer op de dag van verzending, tenzij de deelnemer bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de deelnemer komt dit voor risico van de deelnemer.  

2. Offertes en aanbieding  

1. 2.1.  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, indien van toepassing, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  

2. 2.2.  Voor cursussen, bijeenkomsten en trainingen en toetsen met open inschrijving gelden de volgende voorwaarden:  

 1. De deelnemer schrijft zich in voor een bijeenkomst door het (online) invullen en  verzenden van een inschrijfformulier.
 2. Telefonisch reserveren is niet mogelijk.  
 3. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  
 4. Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt Buro Bekebrede een automatisch gegenereerde bevestiging van inschrijving per e-mail naar de deelnemer. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de bijeenkomst, betaling, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de specifieke toelatingseisen die eventueel op de bijeenkomst van toepassing zijn.  
 5. Circa twee weken voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt de deelnemer bericht over doorgang van de bijeenkomst met nadere informatie (indien van toepassing).  
 6. De betaling geschiedt volgens iDeal, creditcard overboeking of automatische incasso. Deelnemer is verantwoordelijk voor de betaling of de mogelijkheid tot incassering.  

3. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst  

3.1. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Buro Bekebrede, Buro Bekebrede is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer, maar niet uitsluitend, indien:  

 1. Er naar het oordeel van Buro Bekebrede onvoldoende inschrijvingen zijn voor een bijeenkomst.  
 2. De deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.  
 3. Na het sluiten van de overeenkomst Buro Bekebrede ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen.  
 4. De deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.  
 5. Door de vertraging aan de zijde van de deelnemer niet langer van Buro Bekebrede kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.  

Voor zover de deelnemer voorafgaand aan de bijeenkomst zijn (financiële) verplichtingen jegens Buro Bekebrede niet is nagekomen, is Buro Bekebrede gerechtigd de deelnemer toegang te weigeren. Deelnemer is desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.  

3.2. Bedenktermijn, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de deelnemer  

 1. Annuleren op grond van het herroepingsrecht tot 14 dagen na aanmelding kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e- mail van de deelnemer.  
 2. Bij annulering na 14 dagen tot 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training/toets is de deelnemer aan Buro Bekebrede €35,00 administratiekosten verschuldigd.  
 3. Bij annulering na 14 dagen binnen 5 weken voor het begin van de bijeenkomst is de deelnemer de volledige prijs verschuldigd.  
 4. Indien de deelnemer annuleert binnen 5 weken voor het begin van de bijeenkomst en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en Buro Bekebrede hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de deelnemer geen kosten aan Buro Bekebrede verschuldigd.  
 5. Een door de deelnemer voorgedragen vervanger die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, heeft voorrang op een vervanger van de wachtlijst van Buro Bekebrede, mits Buro Bekebrede hiervan tijdig (uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum) op de hoogte is gesteld. Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van Buro Bekebrede. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van Buro Bekebrede bij de betreffende informatie.  

4. Uitval coach door overmacht  

Bij uitval van een coach door overmacht zal Buro Bekebrede zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Buro Bekebrede zo spoedig mogelijk met een alternatieve coachingdatum komen.  

5. Betaling en incassokosten  

De betaling geschiedt volgens iDeal, creditcard overboeking of automatische incasso. Deelnemer is verantwoordelijk voor de betaling of de mogelijkheid tot incassering. Indien de deelnemer in gebreke blijft dan is de deelnemer van rechtswege in verzuim. De deelnemer is dan de wettelijke kosten van rente en van niet tijdige betaling en de daaruit volgende incassokosten verschuldigd overeenkomstig het wettelijk Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

6. Auteursrecht  

Het auteursrecht op de door Buro Bekebrede uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij Buro Bekebrede, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buro Bekebrede zullen door de deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.  

7. Beperking aansprakelijkheid  

Buro Bekebrede is nimmer aansprakelijk voor schade welke de deelnemer lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Buro Bekebrede of door haar ingeschakelde derden. Buro Bekebrede is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten.  

8. Privacy verklaring  

 • Buro Bekebrede verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten als bedoeld in artikel 1, lid 1.1 (verder te noemen: de overeenkomst).  
 • Buro Bekebrede draagt er als gegevensverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorg voor dat de persoonsgegevens goed worden beschermd.  
 • Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en er worden niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.  
 • Buro Bekebrede neemt technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen verslaglegging van bijeenkomsten. Het gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal van bijeenkomsten voor andere doeleinden dan verslaglegging vindt alleen met toestemming van de betrokkenen plaats.  
 • Buro Bekebrede verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.  
 • Op verzoek van een lid/deelnemer zal rectificatie, aanpassing en of wissen van de gegevens, alsmede inzage worden verleend. De stafmedewerker van de Buro Bekebrede is daarvoor de contactpersoon.  

9. Geschillen  

Buro Bekebrede hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een deelnemer ontevreden is over onze producten of diensten, kan hij contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een formele klacht indienen 

Op alle met Buro Bekebrede gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De klachtenprocedure sluit niet uit dat deelnemer zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.  

10. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 20 juni 2023.  


Disclaimer 

Buro Bekebrede is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze geplaatste informatie. Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Buro Bekebrede aangeboden informatie, of de gevolgen van eventuele via deze informatie ontstane transacties. 


Privacy 

Privacy policy voor bezoekers van vopn.nl  

De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website bezoekt. 

1. Beheer 

De website Buro Bekebrede staat onder beheer van het bestuur van Buro Bekebrede. Je kan contact met ons opnemen via het contactformulier. 

2. Gegevens van bezoekers 

2a Buro Bekebrede zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. 

2c Buro Bekebrede kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 • Het sturen van één of meerdere mails met informatie over een gesprek waarvoor er een aanmelding heeft plaatsgevonden. 
 • Het sturen van één of meerdere mails als reactie op een mail van een bezoeker, via bijvoorbeeld het contactformulier. 
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een bijeenkomst, blog etc. waarvan Buro Bekebrede denkt dat het een positieve bijdrage kan zijn voor de bezoeker. 

2d. Gegevens verstrekken aan derden 

Gegevens die door de bezoeker aan Buro Bekebrede zijn verstrekt zullen nooit zonder schriftelijke toestemming aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 

3. Cookies 

3a Buro Bekebrede maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Buro Bekebrede de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. 

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. 

4. Vragen 

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacy policy terecht bij het bestuur van de Buro Bekebrede. De contactgegevens staan vermeld op de website. 

5. Disclaimer 

Buro Bekebrede is gerechtigd de inhoud van de privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. 


Buro Bekebrede werkt volgens het MVO beleid van het UWV. In het bestand hieronder staat dit beleid beschreven.